ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (20)

Υποκατηγορίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (657)

 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την πρώην «δημαρχιακή επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της. Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου αποτελείται από 9 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από τον Δήμαρχο, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.

 

Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από:

Βαφίνης Πέτρος(Πρόεδρος)

Βλάικος Παναγιώτης(Αντιπρόεδρος)

Δροσάκης Κωνσταντίνος

Αγάλλου Νικόλαος

Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης

Αναγνώστου Παναγιώτης

Καλογιάννης Μιχαήλ

Προβολή άρθρων...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (276)

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου (2014-2019) Δήμαρχος - Βαφίνης Πέτρος

Πρόεδρος - Τσουκανάς K. Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος - Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης

Γραμματέας - Αναγνώστου Κική

Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Αργυρίου Άγγελος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Καλογιάννης Κων/νος 

Μέλος - Καλογιάννης Θεόδωρος 

Μέλος - Σουτζούκης Βασίλειος 

Μέλος - Αγάλλου Σμαραγδή

Μέλος - Κυριαζή Μαγδαληνή

Μέλος - Χρήστου Δημήτριο

Μέλος - Τσουκανά Χριστίνα


Μέλος - Βλάικος Παναγιώτης

Μέλος - Αναγνώστου Παναγιώτης

Μέλος - Θεοδώρου Χαρίκλεια

Μέλος - Καρακατσάνης Απόστολος

Μέλος - Δροσάκης Κωνσταντίνος 

Μέλος - Ζαβαλιάδης Στέργιος

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

 • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
 • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.
Προβολή άρθρων...

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ (1)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ύλην και κατά τόπο.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων. Στο Δήμο Αλοννήσου ορίζονται δύο (2) Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι μπορεί να επιφορτίζονται με κατά τόπον και με καθ' ύλην αρμοδιότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΘ'ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΓΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τομέας Πρασίνου Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Τομέας ανάπτυξης, Οικονομικών Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,Πολιτικής Προστασίας

 

Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ΄υλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ,ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις ,πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
Προβολή άρθρων...

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (11)

Η εκτελεστική επιτροπή συγκροτείται στους δήμους που έχουν πάνω από έναν αντιδήμαρχο και αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Συντονίζει την κατάρτιση, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου. Αντίστοιχα καταρτίζει και εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη για την υλοποίησή του.
 • Συγκεντρώνει και αξιολογεί, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια θέτει ως «κυβερνητικό όργανο του δήμου», τις προτάσεις των υπηρεσιών αλλά και των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή.
 • Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την ροή της ψήφισης των πιστώσεων, την παρακολούθηση των εκτελουμένων έργων, εργασιών και προμηθειών κ.ο.κ. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του δημοτικού προγράμματος δράσης. Διαφορετική είναι η ευθύνη της οικονομικής επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για την ψήφιση των πιστώσεων και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Σε κάθε επίπτωση όμως οι αρμοδιότητες σε αυτό τον τομέα των δύο οργάνων είναι σύνθετες και απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση στο πλαίσιο των κανονισμών λειτουργίας τους.
Προβολή άρθρων...

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1)

Η Τουριστική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της Αλοννήσου ως προς την τουριστική προβολή του νησιού.

ΜΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 • Αλεξίου Ιωάννης
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Δροσάκης Κωνσταντίνος
 • Ευσταθίου Κων/νος
 • Θεοδώρου Διογένης
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Καλογιάννης Κων/νος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Καρακατσάνης Απόστολος
 • Καστάνης Δημήτριος
 • Κυριαζής Ιωάννης
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Χλίβας Κων/νος
 • Χρήστου Ιωάννης

 

Προβολή άρθρων...
Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ